Porządek Mszy Św.
Dni powszednie 17:00
Okres wakacyjny
7.00 lub 17.00
Niedziele i święta
8:15, 10:00 , 12:00, 16:00
Okres wakacyjny
8.15, 11.00, 17.00
Sakrament pokuty:  
w czasie każdej Mszy św.
   

Geo Cmentarz

Strona internetowa GeoCmentarz Parafia Dobre
Regulamin Cmentarza  

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.
Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii św. Mikołaja Bpa i służy wszystkim jej Parafianom.

2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jej imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace pan Kościelny

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:

- pogrzeb

- zmiana klasyfikacji grobu z ziemnego na murowany

- budowa nowego pomnika

- wjazd na cmentarz

- remont, wymiana pomnika

- ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu      koniecznych zezwoleń.

- jakiekolwiek zmiany na terenie cmentarza

5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat w kancelarii Parafialnej

6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
- grób pojedynczy: 2,1 m x 1,2 m
- grób podwójny: rodzinny - zapewniający pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń takiego grobu nie może przekraczać wielkości dwu grobów pojedynczych niezależnie od ilości pięter w dół.

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.

Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 50 cm z każdej strony.

7. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie i konserwację. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót, w kancelarii parafialnej wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty:

- Opłaty dzierżawy wznawia się po 20 latach.

- postawienie lub wymiana pomnika,

-  opłata za wjazd ,

- zmiana klasyfikacji grobu,

- ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,

-pokładne,

-opłata za wywóz śmieci.

Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

8.Na cmentarzu zabrania się:

 - zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,

 - zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

- wprowadzania zwierząt – samowolnego sadzenia i usuwania drzew

- ustawiania ławek bez zgody zarządu.

9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w  kontenerze na odpady, bądź wyrzucanie odpadów za ogrodzenie cmentarza.

11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. Zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Zarząd cmentarza Parafii Dobre

Strona główna